از آلاداغ تا تفتان
بررسی زندگی‌نامه سردار شهید رجبعلی محمدزاده
تالیف: مرتضی قنبرآبادی
ویراستار: اشرف راد
کار مشترکی ازاداره کل پژوهش استان‌ها و خارج از کشور واحد آموزش و پژوهش صدا و سیمای مرکز
خراسان شمالی و کنگره سرداران شهید و سه هزار شهید استان خراسان شمالی.