تذکره الشهدا‏‫
شهدای فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی در دفاع مقدس‏‫
نویسنده: محسن شریفی‌صحی
به سفارش دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی.