همرزم شهید:
این جوان در آن زمان با ایجاد تشکلی که به فرمان حضرت امام ایجاد شد به نام کمیته اجرائیات فرامین حضرت امام که بعد به اسم کمیته انقلاب اسلامی شهرت یافت یک تشکل کوچکی را ایجاد کرد که یک سلاحی را گرفته بودند از مردم و یک موتور سیکلت یاماهایی بود که آن زمان در دست ما بود بعضاً با سارقین مبارزه می شد بعضاً با آنهایی که مزاحمت هایی ایجاد می کردند مواجه می شدند و این هیجانات انقلاب باعث شد که به این جوان جسور و شجاع ما مجذوب شویم و اطراف ایشان جمع شویم و تشکل را یک مقدار رونق دهیم.
پدر شهید:
تمام دوران تحصیل و ازدواج خود را در این روستا گذراندند . حتی همه کارها و مواضع انقلابیشان را در این خانه بوده.
همرزم شهید:
مسئول کمیته شد و کمیته را خیلی خوب اداره کرد . تمام منطقه از او حساب می بردند وقتی که از جبهه می آمد همه به او حاج مهدی آمده و همه قاچاقچی ها و ضد انقلاب ها از او می ترسیدند. واقعاً پسر زحمت کش خوبی بود.