علی اکبر علی پور:
یک روز در مقابل دبیرستان زینبیه (آریا مهر سابق) تجمع کردیم. عده ای از ماموران شهربانی به ما حمله کردند. در این میان ، من و سید ابوالفضل نیز بی نصیب نشدیم و چند باتوم خوردیم.
به طرف منزلمان در خیابان ۲۰ متری فرار کردیم. وارد منزل شدیم و در را از داخل بستیم ، ولی ماموران دست بردار نبودند. آنها در را باز کردند و با خوردن باتوم دیگر ، مجبور به فرار شدیم. از آنجا به طرف شیر کوه روانه شدیم و از دست آنان نجات پیدا کردیم.

علی اکبر علی پور:
درشهر اعلام شد: اگر کسی به قصد اغتشاش بیرون بیاید ، راه باز گشت نخواهد داشت. برای مقابله با این ترفند عمال شاه ، همراه با سید ابوالفضل ، در صدد تدارک یک راهپیمایی بر آمدیم. حدود ۳۰ نفر در مقابل دبیرستان زینبیه جمع شدیم و راهپیمایی را شروع کردیم.
آن روز حدود ۳۰۰ کماندو از بجنورد ، برای ایجاد امنیت وارد شیروان شده بودند. بدون هیچ واهمه ای ، تظاهرات را تا پمپ بنزین ادامه دادیم و بعد از سخنرانی یک معلم مبارز ، متفرق شدیم.