برادر زاده شهید:
برادر زاده شهید برایمان بازگو کرد که در سن ۷ سالگی به بیماری سختی مبتلا شده بود و همراه مادرش به بجنورد آمده بودند و به منزل عموی خودش که شهید رمضانی بود رفتند، مادر به روستا بازگشت و برادر زاده برای تزریق آمپولهایش در شهر و خانه عمو علی ماند. روزی عمو علی به دنبالش آمد و او را برای سخنرانی خودش که در سپاه بر پاکرده بود به آنجا برد که برادر زاده در آنجا شاهد شور و شوق بسیجیان برای اعزام به جبهه بود که وی نیز تحت تاثیر آن همه عشق به وطن و میهن و اسلام قرار گرفت.