علی نور ور زاده:
نزدیکی های انقلاب بود. بعد از درگیری با عمال شاه ، شب در مسجد جامع شهر ، با حضور عده ی زیادی از مبارزین تحصن کردیم. تا صبح را آنجا به سر بردیم. در این مدت بعضی ها مسجد را ترک کردند و رفتند و عده ای نیز ماندند ، مزدوران رژیم ، قصد حمله به مسجد را داشتند.
با ابتکار سید ابوالفضل و برخی از دوستانش ، به نرده های مسجد ، برق وصل کردند تا آنها نتوانند وارد صحن مسجد شوند. مدتی بعد از متفرق شدن مامورین ، ما نیز بیرون آمدیم.