مادر شهید:
دهمین فرزندم نیز از بین رفت. از خدا خواستم که اگر یازدهمین فرزندم زنده بماند ، اسمش را ابوالفضل بگذارم تا در مراسم عزاداری امام حسین (ع) سقایی کند. بعد از چهل رو ز او را به حرم امام رضا بردم.
در آنجا نذر کردم ، تا هفت سالگی موهای سرش را اصلاح نکنم و بعد از آن به اندازه ی وزن موهایش ، طلا به صندوق امام رضا بریزم. او صحیح و سالم به دنیا آمد و نامش را به نام جدش ابوالفضل گذاشتم.