آقای رسول رضاپور _دوست شهید
شهید همیشه ما را به کمک به دیگران سفارش می کرد.من و شهید وهب اصغری راد بارها با یکدیگر برای مداوا به مشهد رفته بودیم.ایشان همیشه خود رانندگی می کرد .در یکی از سفرها ،نیمه های راه دو مسافر را دیدیم که می خواستند به مشهد مقدس بروند شهید ماشین را متوقف کرد و از آنها خواست تا همسفر ما شوند .وقتی به مشهد رسیدیم آنها می خواستند پیاده شوند ولی شهید آنها را به مقصدشان واقع در خیابان خواجه ربیع رساند .با وجود شلوغی و ترافیک مشهد شهید آن کار را به منظور رضای خدا و کمک به خلق الله انجام داد.