خاطره ای از جلسه قبل از عملیات شهید خلیل اله بهاری)

شب آخریک جلسه،قبل ازعملیات منزل ماتشکیل شده بود، شهیدجابری وشهیدکاوه هم بودند یادم هست که مراسم حنابندان داشتند وقتی من چای را برای آنهابردم، باباخیلی مهربان من را ازاتاق بیرون کرد به علت اینکه احتمالامسائل امنیتی بود. من همیشه احساس Read More